Výzva na predkladanie ponúk_ekoŠerif

Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky,  je zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

NÁZOV

Návrh, tvorba a vysielanie filmu pre deti na tému ZERO WASTE

 • Identifikácia obstarávateľa:

 Názov:                            ecoLOGICA o.z.

Adresa:                           Lipského 6, 841 10 Bratislava

IČO:                                42 265 657

DIČ:                                —

Štatutárny zástupca:    Michal Moško

Kontaktná osoba:            Adam Paríšek

Mobil:                             +421 915 974 899

e-mail:                            ekoserif@kruzkypredeti.sk

Internetová stránka:       www.ekoserif.sk

 • NUTS kód: Bratislavský kraj
 • Predmet zákazky: Návrh, tvorba a vysielanie filmu pre deti na tému ZERO WASTE
 • Druh zákazky: služby
 • Spoločný slovník obstarávania (CPV):

92100000-2 Filmové služby a videoslužby

 • Stručný opis predmetu zákazky:

Film v stopáži 5 minút. Téma ZERO WASTE. Hraný alebo animovaný. Dodanie námetu, scenára a realizácia.

Zabezpečenie vysielacieho priestoru min. 10 odvysielaní v TV, ktorá je zameraná na detského diváka alebo má jasne definované vysielacie pásmo určené pre detského diváka.

Úprava filmu pre potreby vysielania na You tube kanále.

2.1    Cieľom je:  V krátkom formáte, okolo 5 min., pútavou formou pre detského diváka spracovať tému ZERO WASTE.

 • Technická špecifikácia:

Výroba a dodanie audiovizuálneho filmu bude realizovaná podľa nasledovnej špecifikácie:

2.2.1   Tvorba kreatívneho námetu a scenáru audiovizuálneho filmu v súlade s jeho návrhom predloženým v ponuke.

 • Vykonanie úprav návrhov podľa požiadaviek objednávateľa vrátane jazykovej, vizuálnej a audio korektúry bude prebiehať v dvoch pripomienkových kolách.
 • Poskytnutie kompletných licenčných práv. Dielo sa stáva majetkom obstarávateľa, ktorý má výhradné právo na jeho ďalšie použitie. Dodávateľ ho dodá v otvorenom formáte, aby s ním mohol verejný obstarávateľ v prípade potreby v budúcnosti ďalej pracovať.
 • Cena bude konečná. Konečná cena zahŕňa všetky náklady hlavne: honoráre pre realizačný tím a účinkujúcich poskytujúcich hlasy animovaným postavám, komplexné realizačné a organizačno-technické zabezpečenie výroby filmu a zvukovú vzorku obrazu, réžia, produkcia a postprodukcia, zvukové štúdio, výber, hudby, výber hlasov prípadné cestovné náklady a iné náklad s tým spojené.
 • Predložiť na dátovom médiu, napr. USB kľúč, externý disk.

3)    Výroba a dodanie filmu zahŕňa:

 • Editácia materiálu 5 minútového filmu, postprodukcia, zvukovýroba a finálny mix, nahovorenie voice over profesionálnym speakrom (odsúhlasený objednávateľom) v slovenskom jazyku (mužský a ženský hlas)  a vyhotovenie v mutáciách bez zvuku s titulkami pre sluchovo postihnutých. Obidve mutácie musia byť vhodné na použitie a vysielanie v televízii a DVD.
 • Zvuk vrátane hudby, hovoreného slova a ruchov vo filmoch.
 • Dielo musí spĺňať kritéria produkcie – formát 16:9, digitálny záznam v HD kvalite, dvojkáblový zvuk, digitálna post-produkcia, grafické úpravy postprodukciou, rozlíšenie primerané pre projekciu. Spracovanie a dodanie na dátovom médiu, v pomere strán 16:9, vo formáte MP4, v rozlíšení 1080p.
 • Zabezpečenie vysielacieho času a práv v televízií zameranej na detského diváka.

 

 • Požadované množstvo/rozsah:

Film požadujeme predložiť na samostatnom dátovom médiu v súlade s bodom 2.2.5.

 • Predpokladaná hodnota zákazky:

 Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu:

9 943,30 Eur bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou hodnotou pre dodanie služby.

 

 • Možnosť predloženia variantných riešení:

Áno.

 • Lehoty dodania:

Dodanie predmetu zákazky najneskôr do 2 mesiacov od vystavenia objednávky.

 • Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v ktorých sa uvádzajú:
 • Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov OP Kvalita životného prostredia, Kohézny fond, názov projektu ekoŠERIF.
 • Platobné dojednania: Fakturácia s lehotou splatnosti faktúr 45 kalendárnych dní od jej doručenia.
 • Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:

9.1.  Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:

Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača vo verejnom obstarávaní:

 1. Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky (neoverená kópia).
 2. V prípade, ak uchádzač zapájajúci sa do procesu VO je nezisková organizácia alebo občianske združenia, uchádzač sa preukazuje nasledujúcimi dokladmi:

–   predloženie účtovnej závierky,
–   predloženie čestného vyhlásenia k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO,
– doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukáže splnenie informácií uvedených v čestnom vyhlásení (napr. potvrdenie o pridelení IČO zo Štatistického úradu v rámci ktorého sú identifikované ekonomické odvetvia ekonomickej činnosti, alebo iné).

9.2   Ekonomické a finančné postavenie:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 33 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.

9.3   Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.

 • Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

Požiadavky obstarávateľa sú opísané v tejto výzve.

 • Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 • Cena bez DPH,
 • Výška a sadzba DPH,
 • Celkovú cenu s DPH.

(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní). Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

 • Obsah predkladanej ponuky:

Obálka s ponukou musí obsahovať nasledovné dokumenty:

 1. Doklad o oprávnení podnikať, (fotokópia):
  • živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra(predkladá fyzická osoba –podnikateľ alebo výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
  • v prípade OZ alebo NO doklady uvedené v bode 9.1. c) tejto výzvy
 2. Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
 3. Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
 4. Čestné vyhlásenie v prípade OZ podľa prílohy 3 alebo NO podľa prílohy 4
 5. Predloženie 5 námetov ako spracovať danú tému.
 • Miesto na predloženie ponuky:

Uchádzač predloží ponuku výlučne elektronicky na emailovú adresu:   ekoserif@kruzkypredeti.sk

Predmet emailu je názov zákazky „Návrh, tvorba a vysielanie filmu pre deti na tému ZERO WASTE“. 

 • Lehota a miesto na predloženie ponuky:

Lehota na predloženie ponuky do:  11.11.2021 do 10.00 hod

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

 • Vyhodnocovanie ponúk:

Vyhodnocovanie ponúk  je neverejný akt.

Adresa: Lipského 6, 841 10 Bratislava

Predpokladom úspešného vyhodnotenia sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou elektronickej komunikácie.

 • Kritéria na hodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ stanovil kritérium na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť najnižšiu cenovú ponuku za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude v rámci zákazky vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ponúknutej ceny.

 Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium: Cena v EUR s DPH

 • Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 02.2022
 • Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
  1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
  2. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
  3. Obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich pravidiel:

– vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcu podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.. ZVO.

Obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve, súvisiacich prílohách a pokynoch pre uchádzačov na predkladanie ponúk.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie

zrušiť v prípade ak:

 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
 • iba jedna z predložených ponúk bude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
 • sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 • ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;
 • nebude predložená ani jedna ponuka.

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania tejto zákazky a neprijať ani jednu   ponuku.

Obstarávateľ vystaví Objednávku na poskytnutie služieb v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže vystaviť Objednávku uchádzačovi, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

 • Dátum zverejnenia/odoslania výzvy: ……03.11.2021………….

 Počet príloh celkom – 4:

Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie pre OZ

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie pre NO

 

V Bratislave, dňa 03.11.2021

 

Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

 

Uchádzač:

Obchodný názov a sídlo uchádzača:
Osoba oprávnená konať za uchádzača:
 

Kontaktné údaje uchádzača:

Tel.:// Mobil:
e-mail:

 

Verejný obstarávateľ:

 

Názov a sídlo:

 
Názov predmetu zákazky:   

   Návrh, tvorba a vysielanie filmu pre deti na tému ZERO WASTE

Postup zadávania zákazky: Postupom podľa §117 ZVO

 

V Y H L Á S E N I E 

 1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania  na predmet zákazky s  názvom:

„Návrh, tvorba a vysielanie filmu pre deti na tému ZERO WASTE.“

Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet zákazky sú pravdivé a úplné.

 1. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku na príslušnú časť predmetu zákazky a nie sme v zadávaní predmetnej časti zákazky subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
 2. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
 3. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu zákazky v zmysle podmienok stanovených Verejným obstarávateľom/Objednávateľom a sú mu známe všetky kvantitatívne, kvalitatívne a iné podmienky dodania služieb. Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby mu bola vystavená objednávka a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na plnenie.

V ………………………… dňa …………..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

 N á v r h      n a    p l n e n i e       k r i t é r i í

údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)

Názov a sídlo:
 Názov predmetu zákazky: Návrh, tvorba a vysielanie filmu pre deti na tému ZERO WASTE
 Postup zadávania zákazky: Postupom podľa §117 ZVO
Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH: IČO: IČ DPH:
   Podnikateľská činnosť

(OR-ŽR):

   Vypracoval (meno a

priezvisko):

Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.: Tel.: Mobil:
e-mail:

           Návrh uchádzača na plnenie kritérií hodnotenia: Cena vrátane DPH

 

Názov položky

 

Cena bez DPH [EUR] DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
 

Cena za predmet zákazky

 

 

5 námetov ako spracovať danú tému

 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.

V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená.

Miesto a dátum:

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

……………………………………………………

 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie pre OZ – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K SPLNENIU PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 32 ODS. 1 PÍSM. E) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) ………………………………………………………………………………….

ako štatutárny orgán uchádzača[1] ………………………………………………………………………………………………….

zapájajúci sa do procesu verejného obstarávania s názvom zákazky:  ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

vyhláseného verejným obstarávateľom: …………………………………………………………………………….. týmto

čestne vyhlasujem, že

 spĺňam podmienky kladené na fungovanie občianskeho združenia stanovené legislatívou Slovenskej republiky a:

 1. činnosť vyplývajúca z procesu verejného obstarávania je jednorazovou, resp. náhodilou činnosťou,
 2. zisk, ktorý občianske združenie za vykonanie činnosti vyplývajúcej z procesu verejného obstarávania obdrží, bude použitý výlučne na podporu jeho hlavného účelu, na ktorý bolo založené,
 3. u občianskeho združenia neexistuje dôvod na zápis do živnostenského alebo obchodného registra, keďže nedochádza k vykonávaniu podnikateľskej činnosti.

  

V …………………………….. dňa ………………………..

 

…………………………………………

meno a priezvisko

funkcia, podpis

 

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie pre NO – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K SPLNENIU PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) ………………………………………………………………………………….

ako štatutárny orgán uchádzača[2] ………………………………………………………………………………………………….

zapájajúci sa do procesu verejného obstarávania s názvom zákazky:  ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

vyhláseného verejným obstarávateľom: …………………………………………………………………………….. týmto

                                                             čestne vyhlasujem,           

 že spĺňam podmienky kladené na fungovanie neziskovej organizácie stanovené legislatívou Slovenskej republiky a:

 1. činnosť vyplývajúca z procesu verejného obstarávania je jednorazovou, resp. náhodilou činnosťou,
 2. zisk, ktorý nezisková organizácia za vykonanie činnosti vyplývajúcej z procesu verejného obstarávania obdrží, nebude použitý v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, zisk bude použitý v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb pre ktoré bola nezisková organizácia založená,
 3. v neziskovej organizácii neexistuje dôvod na zápis do živnostenského alebo obchodného registra, keďže nedochádza k vykonávaniu podnikateľskej činnosti.

 

V ………………………………. dňa ………………………..

 

…………………………………………

meno a priezvisko

funkcia, podpis

 

[1] Názov a sídlo uchádzača.

[2] Názov a sídlo uchádzača.

Zanechajte komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.