1. Uzatvorenie zmluvy o organizovaní zájazdu – detského tábora (ďalej len „zmluva“) a plnenie zmluvy
  2. Marketing a reklama OZ
  3. Vyhotovovanie, uchovávanie a zverejňovanie obrazových a zvukovoobrazových záznamov z činnosti OZ a podujatí organizovaných OZ
  4. Účtovné a daňové účely
  5. Archivačný účel
  6. Štatistický účel
  7. Ďalšie spracúvanie v zmysle platných právnych predpisov