A. Právnym základom na spracúvanie OÚ je ich nevyhnutné spracúvanie na účely uzatvorenia zmluvy a plnenie samotnej zmluvy. Pod tento právny základ spadajú tieto OÚ: údaje na rodiča – meno, priezvisko, bydlisko, adresa miesta pobytu rodiča počas podujatia, kontaktný email a mobil na rodiča; údaje na dieťa – meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, zdravotná spôsobilosť, užívané lieky, obmedzujúce zaťaženie, kópia zdravotného preukazu dieťaťa.

B. Právnym základom na spracúvanie OÚ sú aj osobitné predpisy, ktoré je OZ povinné dodržiavať (napr. zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ďalšie osobitné predpisy). Pod uvedený právny základ patrí aj spracovanie OÚ daňovníka, ktorý poukázal podiel zaplatenej dane na účet OZ podľa § 50 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pričom na tento účel OZ spracúva OÚ v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko daňovníka a výšku podielu na dani z príjmu.

C. Právnymi základmi na spracúvanie OÚ týkajúcich sa zdravia dieťaťa sú osobitné predpisy a aj ochrana zdravia a života dieťaťa. Na týchto právnych základoch sa spracúvajú OÚ – zdravotná spôsobilosť, užívané lieky, obmedzujúce zaťaženie, kópia zdravotného preukazu dieťaťa.

D. Právnym základom na priamy marketing produktov a služieb OZ je jeho oprávnený záujem na ďalšom propagovaní jeho produktov a služieb, ktoré sa týkajú uzatvorenej zmluvy. Oprávnený záujem OZ spočíva v neustálej snahe o udržanie si právneho vzťahu s rodičom, budovanie a udržanie dobrého mena OZ, informovanie o nových ponukách služieb a produktov OZ súvisiacich s uzatvorenou zmluvou. Na tomto právnom základe sa spracúva OÚ v rozsahu kontaktného emailu a mobilu rodiča.

E. Právnym základom na vyhotovovanie, uchovávanie a zverejňovanie obrazových a zvukovoobrazových záznamov z činnosti OZ a podujatí organizovaných OZ (ďalej len „záznamy“) je súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť súhlas na spracovanie OÚ a tento súhlas nie je podmienkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba je oprávnená sa slobodne rozhodnúť, či dá prevádzkovateľovi súhlas:

  • na dokumentárne účely t.j. zachytenie príslušného podujatia ako pamiatky z podujatia, pričom pri tomto spracovaní OÚ sa záznamy sprístupňujú iba rodičom, ktorí prejavia záujem o záznamy; a/alebo
  • na reklamné a marketingové účely OZ t.j. aj na zverejnenie OÚ na svojej web stránke OZ, na sociálnych sieťach atď.

F. Právnym základom na spracovanie OÚ (okrem záznamov ad E/) na marketingové a propagačné účely produktov a služieb tretích osôb je súhlas dotknutej osoby.Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť súhlas na spracovanie OÚ a tento súhlas nie je podmienkou na uzatvorenie zmluvy. Na tomto právnom základe sa spracúva OÚ v rozsahu kontaktného emailu a mobilu rodiča.