• právo na prístup k OÚ – fyzické osoby majú právo vedieť, či OZ spracúva ich OÚ; ak ich OZ spracúva, majú právo požiadať o prístup k OÚ a informácie (účel, kategórie, príjemcovia, doba uchovávania, práva dotknutej osoby, zdroj OÚ, existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania);
 • právo na opravu OÚ – dotknuté osoby, ktorých OÚ OZ spracúva majú právo, aby ich spracúvané OÚ boli správne, úplné a aktuálne; tieto osoby majú právo požiadať o opravu alebo doplnenie OÚ;
 • právo na vymazanie OÚ – dotknuté osoby majú za určitých okolností právo, aby OZ ich osobné údaje vymazal; na základe žiadosti dotknutej osoby OZ OÚ vymaže, ak:
  1. už OÚ nie sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté
  2. dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním OÚ
  3. dotknutá osoba namieta spracúvanie jej OÚ
  4. je spracúvanie OÚ nezákonné
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti
  6. je dotknutou osobou dieťa mladší 16 rokov a jeho OÚ boli získané na základe jeho súhlasu v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (§ 15 ods. 1 ZoOÚ)
  7. právo na obmedzenie spracúvania OÚ – dotknuté osoby majú na základe žiadosti právo na obmedzenie spracúvania OÚ; OZ bude naďalej OÚ iba uchovávať bez ďalšieho spracúvania; obmedzenie spracúvania bude realizované, ak:
   1. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to až do overenia ich správnosti
   2. spracúvanie je nezákonné, dotknutá osoba namieta ich vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
   3. OÚ na účely OZ nie sú potrebné, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku
   4. dotknutá osoba namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane OZ prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby
 • právo namietať spracúvanie OÚ – dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej OÚ; na základe námietky dotknutej osoby budú OÚ vymazané, ak ich OZ spracúva z dôvodu plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu oprávneného záujmu vrátane priameho marketingu a profilovania; dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej OÚ z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie;
 • právo na prenosnosť OÚ – dotknutá osoby má právo požiadať o poskytnutie OÚ za účelom ich prenesenia inému prevádzkovateľovi, ak sú jej OÚ spracúvané na základe súhlasu alebo na plnenie zmluvy alebo ide o osobitnú kategóriu OÚ a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 • právo odvolať súhlas so spracovaním OÚ – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním OÚ, kde jej súhlas je právnym základom spracovania OÚ. Odvolanie súhlasu je dotknutá osoba oprávnená uskutočniť rovnakým spôsobom ako súhlas udelila;
 • právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania za účelom preverenia porušenia práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej OÚ. Adresa sídla úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (vzor návrhu uverejní Úrad na ochranu osobných údajov SR na svojom webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/);
 • Poskytovanie OÚ na účely ad A/ – C/ je zákonnou a aj zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy.
 • Poskytovanie OÚ na účely ad D/ – G/  dotknutá osoba nie je povinná poskytovať, a teda má právo požiadať OZ o vymazanie určeného OÚ, obmedzenie spracúvaných OÚ alebo má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním OÚ na účely ad E/ a F/.
 • OZ nespracúva OÚ formou automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.