V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej len „“) zo strany PRELIEZKA, o.z., so sídlom Agátová 7/A, 84102 Bratislava, IČO: 37927914, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorá poskytuje svoje osobné údaje a ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa § 19 zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“).