OZ je oprávnené alebo povinné poskytovať OÚ iným subjektom. Takéto poskytovanie je spracovateľskou operáciou uskutočňovanou na príslušnom právnom základe v zmysle Nariadenia a ZoOÚ. Takým subjektom budú najmä:

  • Orgány verejnej moci
  • Návštevníci webovej stránky a sociálnych profilov na sociálnych sieťach OZ
  • Sprostredkovatelia (napr. externý účtovník, animátori, IT administrátor), s ktorými OZ má uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy, a teda sprostredkovatelia sú predovšetkým povinní zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých OÚ a disponujú dostatočnými technickými a organizačnými opatreniami zaručujúcimi bezpečnosť OÚ