• Titul, meno, priezvisko, bydlisko, adresa miesta pobytu rodiča počas podujatia, kontaktný email a mobil na rodiča, pohlavie dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa
  • Meno, priezvisko, bydlisko daňovníka a výšku podielu na dani z príjmu
  • Obrazové a zvukovoobrazové záznamy
  • Osobitné kategórie OÚ prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: zdravotná spôsobilosť dieťaťa, užívané lieky dieťaťa, obmedzujúce zaťaženie dieťaťa, kópia zdravotného preukazu dieťaťa