Doba uchovávania OÚ je daná predovšetkým trvaním zmluvného vzťahu a dobou počas, ktorej je možné uplatniť si nároky zo zmluvy t.j. 3 roky po zániku zmluvy. Po uplynutí tejto doby sa OÚ uchovávajú na registratúrne účely, a to najviac 5 rokov. OÚ súvisiace s účtovníctvom OZ uchováva v zmysle platných právnych predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné záznamy týkajú.

V prípade, že dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu OÚ získaných na základe súhlasu dotknutej osoby alebo oprávneného záujmu OZ a požiada o vymazanie alebo obmedzenia spracúvania, OZ konkrétny OÚ odstráni bez zbytočného odkladu.